اطلاعات مجریان حقیقی

مطابق آخرین تغییرات حد اکثر تعداد کار مجریان حقیقی یک کار می باشد

جستجو برای :
دفتر نمایندگی :
شماره پروانهشماره عضویتنامنام خانوادگیهمراهشهر فعالیتپایهوضعیت
20-16-0040316-3-0-01676بهزادزراعت 09166001292اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0031016-3-0-02278محمدال مردان09166435080اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0009016-3-0-03523حميدزهيري كيا09163124890اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0022716-3-0-03640حميدرضاكياني09166153743اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0015416-3-0-04913عليرضاسلامات ثاني09168208479اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0003916-3-0-00285داريوشارجمندي09161113798اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0000516-3-0-00613محمدعليمؤبد09123172488اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0038516-3-0-06661علي حسينعرابي 09167303087اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0015116-3-0-06337داودآسترباف09357877133اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0004116-3-0-06738فريدفقهي09166009834اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0026116-3-0-05434محمد علياوزن زاده09163721457اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0028516-3-0-05150 ناصركربلاوي09161134194اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0038316-3-0-05002مريمغزي09169054624اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0039616-3-0-04472اميداسلامي رضايي09163053771اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0017016-3-0-03027اسدالهرنجبر09163912335اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0004716-3-0-02412سامانساكتي09166153843اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0034116-3-0-00346حسينرومزي09166152598اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0018516-3-0-00090ماشااله حلاجي دزفولي09161113912اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0038016-3-0-00350توفيقضيغمي09166140755اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0027616-1-0-03229هديشكري09165961285اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0020916-3-0-01128محمددشت بزرگي09161114191اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0003416-3-0-01167محمدذهبي09129278571اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0000416-3-0-00625نصراله صمدي فروشاني09161110352اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0007716-3-0-00016اميربايماني نژاد09161186511اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0020416-3-0-00113مهديقزلباشيان09161134361اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0028816-3-0-00355فرزادكاظمي09161115680اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0017316-3-0-01562فرزاداورك09161114577اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0035516-3-0-09215فرهادعليزاده09366640110اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0026916-3-0-09233آيتوفائيان09373832702اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0030816-3-0-01839نعمت اله ايوبي09165302832اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0008616-3-0-02980محسنراتق09166017256اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0037616-3-0-05111روح الهمحتشم زاده09166182739اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0014816-3-0-05291محمدرضااعتصامي09166173204اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0036216-3-1-06623عطاء اللهفرهادي قافي09163902826اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0027316-3-1-06943رضاسمالي09376011576اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0028216-3-0-07575مهديمولوي09163802859اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0040716-3-0-08451امينمحمودزاده09163190565اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0024316-3-0-07787عابدمشكي زاده09166149140اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0039216-3-0-08462سپهررضاپور09190216414اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0038416-3-0-07690پريساعباسي09163178210اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0020616-3-0-06348عباسعليمهديان ماراني09120278255اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0026216-3-0-06381اميد فرجادي09161118568اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0028416-3-0-05255اميدعسگري دهناشي09163141407اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0013316-3-0-05373محسنايزدي09166225703اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0025816-3-0-10307ابراهيم سلطاني علاسوند 09163137288اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0030216-3-0-04267اكبرشكوه نيا09166122129اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0022416-3-0-03923مصطفيعلوي09303674015اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0015516-3-0-01053جمشيدبني فري09166177894اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0013616-3-0-01054سيد عليرضاال محمد09166147459اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0025316-3-0-01261حسينشريفات سلماني09161116058اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0005816-3-0-00403سيدكمال الدينآيتي09166136529اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0002016-3-0-00897سادات طرفي09161314280اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0000116-3-0-00379سياوشبرهاني09163115218اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0022916-1-0-02230ميلادحاجي آبادي09160382282اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0021616-1-0-00871مصطفيداودزاده غلامي09169996900اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0035916-3-0-10646عليمحمديوسفي09338983867اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0005116-3-0-00047حميدقدرتي09161111039اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0008716-3-0-00390قاسمعليپورعباس 09166008979اهوازپایه دو بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0017116-3-0-02742عليقنواتيان09166168244اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0014116-3-1-05261عليرضا اعتماد09355759590اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0019516-3-1-03360محمد عليكمائي09120775573اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0018016-3-0-04189امينحسين پور كهواز09166005209اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0002316-3-0-01491محمدحسينرضازاده شاهي09166118656اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0034916-3-0-00334حسينمنتظران 09166151136اهوازپایه یک بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0023316-3-0-00179محمدرضاتيزنوبيك09161523221اهوازپایه سه بدون کارکرد - دارای ظرفیت آزاد
20-16-0023416-3-0-00061عبدالحميدجولانژاد09166122757اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0016816-3-0-00792محمدصادق بيكدلي09166125186اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0011116-3-0-00172محمدسعيدكعبي09168752773اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0029616-3-0-01529شهرام آذر09163066209اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0019316-3-0-01194احمدخراساني09161116293اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0005216-3-0-00539جاسم حسناوي09163139598اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0003616-3-0-01595يوسفمرادي09166128155اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0009516-3-0-02618عليحاجي نجف09163070792اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0025116-3-1-02157محمودبادپر09163182386اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0010316-3-0-01182اميدعابدي 09166118294اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0016516-3-0-00131سيدرمضانطالقاني09169069414اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0031416-3-0-02803محمدفلاحتي09166412073اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0009316-3-0-04687عباس رجائيان09163071577اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0038916-3-0-02130بهرامشهابي09121023008اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0016716-3-0-01175گودرزشريفي فر09166001191اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0001116-3-1-02852محمدحسيننجدي09161132127اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020016-3-0-02544رضاعساكره09161134652اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0036116-3-1-09731اقبالروانان09168290682اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0032916-3-1-08181محمدنقوي09398129581اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0033416-3-1-10275رضاثنائي فر09163126100اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0027516-3-0-07716پارسارمضاني نيا09163097767اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0034616-3-0-01106عبدالمجيدمحمدزاده 09163111311اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0019416-3-0-01649محمدعبيات09166123597اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020816-3-0-05018عليصفي خاني09163231992اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0001616-3-0-03146بابكسليماني09166118828اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020316-3-0-03244رضاموحد09163111017اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0001016-3-0-00930محمدجهانگير زاده09166125095اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0036016-3-0-02723ايمانمرادي سبزكوهي09163033042اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0022316-3-0-00373اميرمسعودعلاف پور09161112214اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0033916-3-0-00771اميرمزبان پور09163029811اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0025216-1-1-01358داودنظرزاده دناك09163068818اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0006016-3-0-01307اسمعيلزماني گرمسيري09166173022اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0023116-3-0-01386قهرمان آرين فر09166159085اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020516-3-0-00920نادرسادات 09161117538اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0005616-3-0-01969رضاجعفري زاده09163059381اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020116-3-0-01444سعيدپورمطرود09166163614اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024816-3-0-02289عبدالعظيمساجدنيا09163097199اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0016416-3-0-02455مهردادديهيم09166145623اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0033816-3-0-03755روح اللهكريمي09166135816اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0034316-3-0-05235رضاشيري پور09163009246اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0008516-3-0-03347محمدعباس نژاد09166036904اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0033616-3-0-06110مهديمالاني09163090054اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0032016-3-0-06862هاديحميداوي09163014339اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0016116-3-1-07070حمزه عليغريبي09166119297اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024116-3-0-07757مسعودپيامي09129451411اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0031216-3-0-04988آرمينآذركمند09161113631اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0021716-3-0-02699عباسمعتمدزرگر09124581174اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0019716-3-0-02775حبيبمولوي09166010235اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024616-3-1-05511مجيدعبدالخاني09167042160اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0029516-3-0-05590عليرضاقرباغي زاده09166116109اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0016316-3-0-07997دانيالامامي09166069312اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0029216-3-0-08065امينعاشور زاده09163014576اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0031316-3-0-08155رضاآمند09166121224اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0003816-3-0-00684فرهادوزيري زاده09163028071اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0021016-3-0-04525صادق ترابي زاده09166129735اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0011416-3-0-05688اصغرشيري09166152054اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0018116-3-1-07024سجادخواجوي09166104276اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0019616-3-1-06731بهراميعقوبي09166070527اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0021516-3-0-04436محمدغايب پناه09168288945اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0019216-3-0-04363سميركوتي09169088401اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0014616-3-0-03455هانيامير غلامي09161119660اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0014216-3-0-03182عليغرباوي09166176902اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0007816-3-0-03144آرشليموچي09169373848اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020716-3-0-01344عليفرهادي09166035449اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0005716-3-0-00805عليرضاضميري09166122709اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0010616-3-0-01163سعيدطهماسبي09168200987اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0012716-3-0-02596رضاكلاهي09166164633اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0010516-3-0-02722پيمانمرادي سبزكوهي09163033114اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0029816-3-0-01520ناصرهلالي جولا09166142360اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0007916-3-0-01524داريوشهيودي09163032514اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0013816-3-0-04825سيدعباسجزايري09166143634اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0030616-3-1-09244محمدحامدپور09353289113اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0004916-3-0-00121اميرسلطانيان09163130174اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0006916-3-0-01409غلامرضافرازمندنيا09161113430اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0037816-3-1-07783محمدطاهري طلاوري09166022430اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0022216-3-1-08036مهديخميسي زاده09163117400اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0030016-3-0-08021احسانكرد09166061038اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024216-3-1-08698مهردادعلمي09163210350اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0040116-3-0-09794سعيدالفونه09166194689اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024416-3-1-08612روزبهچراغي محمودآبادي09163123812اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0030716-3-1-08697پويانرامزي09386110340اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0041316-3-1-08384ليلاغزي09308475535اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0032116-3-1-05804فريبرزتقدس09166438039اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0029716-3-0-07728ناصرراهي09372150506اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0022116-3-0-06521محسناسدي نژاد09163058900اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0025716-3-0-06756ابراهيمجليلي09163138240اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0032616-3-1-07264امينرئوفي فر09355992009اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0037416-3-0-05400عليبني تميم09169078216اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0028916-3-0-04043ميثمآقاجري09163113091اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0015916-3-0-05543محمدرضاعابديان09163134245اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0009816-3-0-03835محمدغفوري09168045626اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024916-3-0-03569عادلحميدي زاده09122857899اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0026016-3-0-03625محمدنورزادي09161187561اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0023616-3-0-01656علي محمدطيروني09166151906اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0005516-3-0-01773سيامكصادقي هفشجاني09161132657اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0017516-3-1-01776غلامرضاشمالي زاده09166131522اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0018416-3-0-00402سيدعبدالحميدآسايش09166711260اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0015216-3-1-00043فاخركندكيان09165310131اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0031916-3-0-10678فريورمزكي09013568114اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0013216-1-1-00229كورشباقري زاده09166126477اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0041016-3-0-01006عليرضابيداربخت09307094664اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0025016-3-0-01590عزت اله ممتاز09161119065اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0021416-3-0-04328محمد انداوه09163050864اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0032216-3-0-05260منصورباقريان09163117077اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0001116-3-0-02267فرشادجميلي09166118700اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0021316-3-0-03097اميدپرنيان09166452725اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0024516-3-0-05306مهرشادسلاحورزي 09166056458اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0020216-3-0-04909مهديبهبهاني نژاد09106002252اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0023516-3-0-04908عيسيخاني09163236152اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0039016-3-0-10803پيامعجمي09169001843اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0033216-3-0-01121افشينعبداللهي آرپناهي09163140056اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0014716-3-0-03631نورالهاحمدي09163913384اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0019016-3-0-01617عبدالاميرقبيتي09161183074اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0023216-1-1-01528ناصرسياحي 09169085814اهوازپایه سه دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0031816-1-0-00335امين اميري09166017732اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0012416-3-0-01542رضاصياديان09161191086اهوازپایه دو دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز
20-16-0011316-3-1-00139محمدعليقياسي09166133401اهوازپایه یک دارای کارکرد - اتمام ظرفیت مجاز